CDA-UVT

Despre CDA

Centrul de Dezvoltare Academică (CDA) este o structură de suport academic a Universității de Vest din Timișoara și se află sub directa coordonare a Prorectorului responsabil cu Strategia Academică, Conf. univ. dr. Mădălin BUNOIU.
Prorector responsabil cu Strategia academică a UVT
Conf.univ.dr. Mădălin BUNOIU

Misiunea și obiectivele strategice ale CDA reflectă, urmăresc şi susţin obiectivele UVT de promovare şi atingere a unor standarde profesionale de calitate. Politica de dezvoltare personală şi profesională a membrilor comunităţii academice rezultă din misiunea generală asumată de UVT: ”cercetare ştiinţifică avansată şi educaţie, generarea şi transferul de cunoaştere către societate prin formarea continuă, la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi al satisfacerii nevoilor de competenţe ale mediului socio-economic” (CARTA UVT, 2012) și vizează în mod direct derularea de activități care să contribuie la realizarea unuia din obiectivele strategice prevăzute în Planul managerial al Rectorului UVT: ”Dezvoltarea resurselor umane ale universităţii într-un mediu colegial bazat pe socializare, cooperare, colaborare în care valoarea și implicarea permanentă în realizarea obiectivelor comune sunt dimensiunile care stau la baza evoluţiei carierelor” și a obiectivului operaţional:

Promovarea formării şi perfecţionării în cariera didactică, promovarea programelor de formare inițială şi continuă, cu valenţe psihopedagogice şi de specialitate, atât pentru studenţii UVT, cât şi pentru absolvenţii învăţământului superior sau cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar. Crearea unui centru de staff development al UVT care să sprijine personalul didactic al UVT în îmbunătăţirea calităţii prestaţiilor didactice şi promovarea unui proces didactic formativ.

 

Misiunea CDA dezvoltarea personală și profesională continuă a cadrelor didactice universitare (CDU) și a celorlalte categorii de personal universitar (managerial, didactic auxiliar și de suport), precum și a diferitelor categorii de educabili adulţi implicați în educație și formare, prin programe şi activităţi de formare, consultanţă educaţională şi organizaţională, precum și prin realizarea unor proiecte de cercetare şi inovare educaţională cu scopul creşterii calităţii activităţii educaţionale, producţiei știinţifice și a procesului administrativ.

 

Obiectivul nr. 1 – dezvoltarea și perfecționarea continuă a CDU din UVT prin trasee de formare personalizate pe următoarele trei direcții: activitate didactică, activitate de cercetare științifică și promovarea unei culturi a calității.

Obiectivul nr. 2 – dezvoltarea și perfecționarea continuă a personalului didactic auxiliar și a celui de suport din UVT în vederea optimizării proceselor administrative ale organizației universitare.

Obiectivul nr. 3 – creșterea vizibilității și prestigiului UVT prin ofertarea de programe şi activităţi de formare, consultanţă educaţională şi organizaţională altor organizații și/sau instituții interesate.

Obiectivul nr. 4 – realizarea de studii și cercetării empirice în domeniul educației universitare pentru eficientizarea activităților specifice învățământului universitar.