Obiectivul general creșterea calității și eficienței învățământului universitar terțiar și non-academic tehnic, în acord cu cerințele mediului socio-economic, prin implementarea unui sistem integrat de programe și oferte educaționale inovative, proceduri și instrumente de asigurarea a calității dezvoltat prin colaborare între universități și angajatori, și dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice, și dezvoltării competențelor profesionale și socio-emoționale ale studenților și cursanților.

Os.1. - dezvoltarea pachetului curricular al sistemului integrat de oferte educaționale inovative, proceduri, instrumente de suport și asigurarea a calității dedicat formării pedagogice a cadrelor didactice și dezvoltării competențelor profesionale și socio-emoționale ale studenților și cursanților, până la finalul lunii a 30-a a proiectului.

  Os.2. - dezvoltarea competențelor personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar (organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate) în ceea ce privește elaborarea de oferte educaționale cu conținut actualizat și abordări instructiv-educative inovatoare prin implicarea a 150 de cadre didactice în programe de formare și activități de suport profesional specifice, până la finalul luni a 30-a a proiectului.  

Os.3. - creșterea șanselor de integrarea pe piața muncii pentru 460 de studenți de la ciclurile licență și/sau master, din care cel puțin 35% proveniți din categoriile defavorizate, prin dezvoltarea competențelor transversale și socio-emoționale ale acestora în urma participării la cel puțin unul din cele 10 cursuri complementare și activități educaționale suport dezvoltate și ofertate în cadrul proiectului, până la finalul lunii a 30-a a proiectului.  

Os.4. - profesionalizarea a 50 de cursanți, din care cel puțin 50% proveniți din categoriile defavorizate, pentru profesii din sectoarele economice energetic și/sau industrial (inginerie mecanică), prin implicarea acestora în unul din cele 2 programe de studii și în activitățile educaționale suport dezvoltate în proiect și livrate la nivelul învățământului non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate, până la finalul lunii a 30-a a proiectului.

Activitatea 1 Asigurarea managementului și monitorizării activităților proiectului (5 februarie 2019 – 4 august 2021)

 •  R1. un plan strategic de implementare a proiectului
 •  R2. 3 planuri operaționale anuale
 •  R3. 30 de planuri operaționale lunare
 •  R4. atingerea indicatorilor proiectului în proporție de 100%


Activitatea 2 Implementarea programelor de formare a personalului didactic (5 februarie 2019 – 4 august 2021)

 •  R5. dezvoltarea a 2 programe de formare dedicate profesorilor din învățământul terțiar și non-universitar
 •  R6. 2 programe acreditate MEN ca programe postuniversitare
 •  R7. 120 de cadre didactice din învățământul terțiar universitar formate
 •  R8. 30 de cadre didactice din învățământul non-universitar (organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate) formate
 •  R9. 25 de cadre didactice beneficiare a unor stagii internaționale de formare didactică
 • R10. 50 de cadre didactice beneficiare a unor stagii naționale de schimb de bune practici
 • R11. 25 de cadre didactice beneficiare a unor stagii de practică profesională derulare la angajatori din domeniul lor de specialitate
 • R12. 25 de cadre didactice beneficiare de ore de consiliere didactică individuală
 • R13. 100 de cadre didactice beneficiare ale sesiunilor de dezbateri (Sesiunile Didactic café) pe probleme pedagogice
 • R14. 100 de cadre didactice beneficiare ale workshopurilor de formare de scurtă durată pe teme specifice
 

Activitatea 3 Implementarea ofertelor educaționale pentru studenți și cursanți (5 iulie 2019 – 4 august 2021)

 • R15. 14 fișe de disciplină pentru programul de formare Tehnician operator mașini cu comandă numerică dezvoltate prin integrarea abordărilor inovative prezentate în cadrul programelor de formare a personalului didactic
 • R16. 11 fișe de disciplină pentru programul de formare Tehnician proiectant energetician dezvoltate prin integrarea abordărilor inovative prezentate în cadrul programelor de formare a personalului didactic
 • R17. 10 fișe de disciplină pentru 10 cursuri complementare diferite care asigură dezvoltarea competențelor transversale și a celor socio-emoționale ale studenților
 • R18. 2 programe de formare profesională autorizate ARACIP
 • R19. 460 studenți, din care 161 din categoriile defavorizate, formați prin parcurgerea a cel puțin unui curs din cele 10 cursuri complementare dezvoltate
 • R20. 50 cursanți, din care 25 din categoriile defavorizate, profesionalizați prin programele profesionale dezvoltate
 • R21. 50 studenți şi/sau cursanți beneficiari ai unor stagii naționale de schimb de experiență, formare și documentare
 • R22. 150 studenți și/sau cursanți consiliați individual pentru orientare profesională în carieră
 • În proiect vor fi cooptați experți pe probleme de orientare în carieră. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră
 • R23. 100 studenți și/sau cursanți consiliați individual pentru dezvoltarea abilităților şi tehnicilor de muncă intelectuală
 • R24. 300 studenți și/sau cursanți beneficiari ai cel puțin unuia din cele 20 de workshopuri de formare de o zi pe teme specifice angajatorilor din comunitatea locală ținute de reprezentanți ai angajatorilor
 • R25. 200 studenți și/sau cursanți beneficiari ai cel puțin unuia din cele 10 cursuri magistrale și de prezentări de cariere de succes ținute de către 10 personalități marcante din galeria de Doctori honoris causa a UVT
 

Activitatea 4 Asigurarea calității și evaluării eficienței sistemului integrat de programe și oferte educaționale (5 februarie 2019 – 4 august 2021)

 • R26. o metodologie cadru de asigurare a calității și evaluare a impactului sistemului integrat de programe educaționale inovative
 • R27. 6 metodologii specifice de asigurare a calității, 1/fiecare tip de program dezvoltat în cadrul proiectului
 • R28. o metodologie specifică de evaluare a eficienței programelor dedicate personalului didactic, incluzând proceduri şi instrumente validate științific
 • R29. o metodologie specifică de evaluare a eficienței programelor şi cursurilor dedicate studenților şi cursanților, incluzând proceduri şi instrumente validate științific
 • R30. 460 studenți, din care 161 din categoriile defavorizate, selectați în grupul țintă al proiectului
 • R31. 50 cursanți, din care 25 din categoriile defavorizate, selectați în grupul țintă al proiectului
 • R32. 150 cadre didactice, din care 30 care susțin activități în învățământul non-universitar, selectate în grupul țintă al proiectului
 • R33. 5 rapoarte intermediare cu rezultatele evaluării eficienței programelor şi cursurilor dezvoltate şi implementate prin proiect, incluzând sugestii de asigurarea a calității și remediere a eventualelor puncte slabe
 • R34. 1 raport final cu rezultatele evaluării eficienței programelor şi cursurilor dezvoltate şi implementate prin proiect
 • R35. o platformă IT integrată cu sistemul de asigurare a calității dezvoltat în proiect şi cu alte proceduri şi instrumente complementare existente la nivelul UVT
 

Activitatea 5 Asigurarea vizibilității și publicitate (5 februarie 2019 – 4 august 2021)

 • R36. 1 pag web a proiectului
 • R37. 4 conferințe de presă
 • R38. 12 comunicate de presă
 • R39. 1 conferință de deschidere pentru informarea a minimum 300 de persoane din grupul țintă (cumulând cele 3 categorii de persoane din grupul țintă - personal didactic, studenți și cursanți)
 • R40. 1 conferință de închidere pentru informarea a minimum 100 de persoane din grupul țintă (cumulând cele 3 categorii de persoane din grupul țintă - personal didactic, studenți și cursanți)
Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara
Partener 1: Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
Partener 2: Universitatea Eftimie Murgu din Reșița
Partener 3: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Echipa de coordonare a proiectului


Conf. univ. dr. habil. Marian D. ILIE (Manager proiect)
Conf. univ. dr. habil. Irina MACSINGA (Coordonator formare personal didactic)
Conf. univ. dr. Mădălin Octavian BUNOIU (Coordonator formare studenți și cursanți)
Conf. univ. dr. habil. Laurențiu Paul MARICUȚOIU(Coordonator monitorizare și evaluare calitate)
Prof. univ. dr. Adrian GORUN(Februarie-Mai 2019) (Expert implementare activități UCB)
Andreea Mihaela Cilibiu (Expert implementare activități UCB)
Șef de lucrări dr. ing. Vasile COJOCARU (Expert implementare activități UEM) ( 12 februarie 2019 - 07 aprilie 2020)
Conf. dr. ing. Călin Octavian MICLOȘINĂ (Expert implementare activități UEM) (începând cu data de 01 iunie 2020)
Prof. univ. dr. ing. Laurențiu MILICI (Expert implementare activități USV)