• 4 discipline,
 • 76 ore total,
 • 9 ECST,
 • 24 ore cursuri teoretice (6 ore/disciplină),
 • 52 ore de aplicații practice (13 ore/disciplină)

 • Formații de lucru: 15 persoane într-o grupă de formare

  Înscriere – locuri disponibile:
  Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara: 30 de locuri (2 grupe)
  Partener 1: Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu: 15 locuri (1 grupă)
  Partener 2: Universitatea Eftimie Murgu din Reșița: 15 locuri (1 grupă)
  Partener 3: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava: 15 locuri (1 grupă)

  Perioada de desfășurare a programului:
  Sept. – Oct. 2019 > Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara – grupa 1: descarcă orarul
  Nov. – Dec. 2019 > Partener 1: Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu – grupa 1: descarcă orarul
  Ian. – Feb. 2020 >Partener 2: Universitatea Eftimie Murgu din Reșița – grupa 1: descarcă orarul
  Mart. – Apr. 2020 >Partener 3: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – grupa 1: descarcă orarul
  Ian. - Mart. 2021 > Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara – grupa 2: descarcă orarul

  În momentul înscrierii în program, cadrul didactic va alege o disciplină pe care o susține în activitatea didactică proprie curentă sau o nouă disciplină ce intenționează să o propună ca disciplină studenților în cursul anului universitar viitor. În cadrul programului de formare, disciplina aleasă va fi numită disciplină reper pentru cadrul didactic respectiv. Toate aplicațiile pe care un cadru didactic universitar înscris în program le va face de-a lungul programului de formare se vor adresa disciplinei reper aleasă.

  Scopul programului este îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic în ceea ce privește dezvoltate de oferte educaționale cu conținut educațional și abordări instructiv - educativ inovatoare și centrate pe student.

  Programul conține următoarele discipline:

  Denumirea disciplinei Scurtă descriere Formatorul
  P1. Managementul grupului de studenți

  În cadrul acestei discipline, ne propunem să analizăm diverse provocări cu care ne confruntăm în relaţia cu studenţii, precum şi modalităţi prin care am putea să îmbunătăţim managementul grupului de studenţi. Organizat în maniera PBL (Problem-Based Learning), cursul va porni de la probleme şi situaţii reale şi, valorificȃnd experienţa didactică a participanţilor prin diverse metode activ-participative, vom căuta să identificăm cele mai bune soluţii. Vom discuta despre stilul de învăţare al generaţiilor Y şi Z, despre adaptarea stilului didactic la caracteristicile acestor generaţii, despre situaţiile de criză educaţională şi vom defini un set de principii care să ne ghideze în gestionarea acestor situaţii.

  Simona Adam este lector universitar în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al Universității de Vest din Timişoara, cu vechime de 18 ani în învățământul universitar. Este licențiată în Sociologie și Științe ale educației la Universitatea de Vest din Timişoara (2000) şi doctor în Sociologie la Universitatea Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca (2007). Are experiență de peste 10 ani în predarea disciplinei Managementul clasei de elevi. În anul 2017, a beneficiat de un program de formare în Problem-Based Learning organizat de UVT în colaborare cu Maastricht University. Domeniile sale de competență sunt Managementul clasei de elevi, Sociologia educaţiei, Educație interculturală, Comunicare interculturală.

  P2. Metode moderne de învățământ

  În contextul accelerării procesului de digitalizare a educației și în condițiile schimbării paradigmei cunoașterii, operarea cu o diversitate a metodelor de învățământ devine o necesitate. În relația cu noua generație de educabili, se impune valorizarea cu precădere a dimensiunii active și interactive a acestor metode, cu accent pe (re)crearea unor situații de viață care facilitează învățarea și pe dezvoltarea unei atitudini responsabile față de cunoaștere și față de studiu. Cum putem selecta metodele de predare în funcție de ceea ce dorim să dezvoltăm și de specificul grupului, cum selectăm cele mai bune metode de evaluare pentru a monitoriza învățarea sunt unele dintre interogațiile la care această disciplină își propune să răspundă.

  Coralia Sulea este conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Psihologie, Facultatea de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara. Coordonează Grupul de cercetare în psihologia organizațională și a sănătății ocupaționale din cadrul Centrului de Studii și Cercetări Psihologice al UVT și este membră a Research Group Work, Organizational and Personnel Psychology (WOPP) din cadrul KU Leuven. A studiat psihologia la UVT și a obținut doctoratul în psihologie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Domeniile sale de competență vizează psihologia sănătății ocupaționale, comunicare și procese de grup, starea de bine și implicarea la locul de muncă. În anul 2002, a beneficiat de un stagiu de formare în Problem-Based Learning la Maastricht University.

  P3. Elaborarea materialelor didactice

  În contextul învățării centrate pe student, rolul materialelor didactice universitare devine unul foarte important. Acestea trebuie să fie astfel elaborate și utilizate în practica educațională încât să devină resurse pentru reale experiențe de învățare ale studenților. Cum transformăm materialele didactice universitare în resurse educaționale pentru învățare? Ce tipuri de materiale universitare putem utiliza? Cum le alegem? Iată doar câteva probleme la care, parcurgând împreună activitățile educaționale propuse în cadrul acestei discipline, vă propunem câteva soluții utile procesului didactic.

  Carmen Maria Țîru este lector universitar în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea de Vest din Timișoara. Principalele domenii profesionale de interes sunt pedagogie generală, educația adulților și educație interculturală. Experiența în dezvoltarea unor programe de formare, dar și cea de formator a fost valorificată și perfecționată de-a lungul anilor în mai multe echipe ale unor proiecte naționale, având ca și grup țintă cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar.

  P4. Proiectarea curriculară

  Această disciplină urmărește transmiterea de informații și dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în ce privește proiectarea pe termen lung, mediu și scurt a disciplinei universitare predate de aceștia la clasă, prin utilizarea reperelor teoretice furnizate de diverse modele de dezvoltare curriculară și modele de design al instruirii, precum și proiectarea activităților instructiv educative curente prin utilizarea unor modele de instruire inovative. Nu în ultimul rând, se urmărește dezvoltarea capacității cursanților de a reflecta critic asupra propriei activități didactice.

  Mariana Crașovan este conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Științele Educației, Facultatea de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara. Cu o licență în Pedagogie, master în Management școlar și doctorat în Științele Educației, principalele sale domenii de competență vizează Teoria curriculumului, Teoria și metodologia instruirii, Pedagogia învățământului superior. Deținând o diplomă de Formare de Formatori, are o experiență vastă în susținerea de ateliere de formare în scopul dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice din mediul universitar și pre-universitar. În anul 2017, a beneficiat de un program de formare în Problem-Based Learning organizat de UVT în colaborare cu Maastricht University.

 • 4 discipline,
 • 76 ore total,
 • 9 ECST,
 • 24 ore cursuri teoretice (6 ore/disciplină),
 • 52 ore de aplicații practice (13 ore/disciplină)

 • Formații de lucru: 15 persoane într-o grupă de formare

  Înscriere – locuri disponibile:
  Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara: 30 de locuri (2 grupe)
  Partener 1: Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu: 15 locuri (1 grupă)
  Partener 2: Universitatea Eftimie Murgu din Reșița: 15 locuri (1 grupă)
  Partener 3: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava: 15 locuri (1 grupă)

  Perioada de desfășurare a programului:
  Iul. – Aug. 2019 > Partener 1: Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu – grupa 1: descarcă orarul
  Sept. – Oct. 2019 > Partener 3: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – grupa 1: descarcă orarul
  Nov. – Dec. 2019 > Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara – grupa 1: descarcă orarul
  Septembrie – Octombrie 2020 > Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara – grupa 2: descarcă orarul
  Apr. – Mai. 2020 > Partener 2: Universitatea Eftimie Murgu din Reșița – grupa 1: descarcă orarul

  În momentul înscrierii în program, cadrul didactic va alege o disciplină pe care o susține în activitatea didactică proprie curentă sau o nouă disciplină ce intenționează să o propună ca disciplină studenților în cursul anului universitar viitor. În cadrul programului de formare, disciplina aleasă va fi numită disciplină reper pentru cadrul didactic respectiv. Toate aplicațiile pe care un cadru didactic universitar înscris în program le va face de-a lungul programului de formare se vor adresa disciplinei reper aleasă.

  Scopul programului - dezvoltarea competențelor pedagogice necesare personalului didactic universitar pentru elaborarea de oferte educaționale inovatoare și centrate pe student prin utilizarea PBL ca abordare generală a instruirii și învățării studenților.

  Programul conține următoarele discipline:

  Denumirea disciplinei Scurtă descriere Formatorul
  P1. Cum putem stimula învățarea eficientă?

  Prin tematică și modalitatea de abordare, disciplina oferă celor interesați modele de practici didactice și comportamentale în acord cu principiile PBL, prin care se urmărește dezvoltarea potențialului de învățare al studenților, precum și responsabilizarea și implicarea activă a acestora în propriul proces de instruire.

  Ana-Maria Radu-Pop este lector universitar la Departamentul de Studii românești, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Domeniile sale de interes și cercetare privesc lingvistică spațială, istoria limbii române, onomastică, limba română contemporană, predarea limbii române ca limbă străină, metode de predare-învățare centrate pe student (abordarea de tip PBL). În anul 2017, a beneficiat de un program de formare în Problem-Based Learning organizat de UVT în colaborare cu Maastricht University.

  P2. Elaborarea problemelor în abordarea PBL

  Disciplina oferă cursanților atât cadrul teoretic necesar construirii și evaluării de probleme, cât și exemple concrete de probleme și de documente de proiectare curriculară în sistem PBL. Parcurgerea disciplinei oferă cursanților punctul de plecare pentru adaptarea Fișei disciplinei într-o optică a redefinirii conținuturilor sub formă de probleme, ca premisă a învățării de profunzime.

  Corina Turșie este lector universitar la Departamentul de Științe Politice, Facultatea de Științe politice, Filozofie și Științe ale comunicării din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Este doctor în Științe Politice, absolventă a Liceului Pedagogic din Timișoara, specializarea învățători-educatori. Este beneficiara unui curs de formare în predarea bazată pe probleme (PBL) și a unui stagiu practic PBL oferite de către Universitatea din Maastricht, sub coordonarea Centrului de Dezvoltare Academică UVT (2017).

  P3. Tehnici de coordonare a activităților instructive în PBL

  Obiectivul principal al acestui curs este familiarizarea cursantului cu tehnicile de instruire în sistem PBL, urmând ca acesta să poată să își modeleze cursul propriu urmărind principiile și tehnicile specifice acestuia. În acest context, cursul va conţine mai multe secţiuni, începând cu rolul profesorului în acest sistem, dată fiind schimbarea de paradigmă de la poziţia de instructor la cea de facilitator al învăţării specifică sistemului PBL, organizarea grupului tutorial incluzând aici atât principalele roluri în grup, cât şi regulile de funcţionare ale acestuia, gestiunea conflictelor în grupul tutorial, precum şi modalităţi de evaluare specifice sistemului PBL.

  Aurora Murgea este conferenţiar universitar în cadrul Departamentului de Finanţe al Facultăţii de Economie şi de Administrare a Afacerilor a Universităţii de Vest din Timişoara. Este doctor în Finanţe şi are un postdoctorat în Psihologie economică. Principalele domenii de interes sunt Finanţele comportamentale, Psihologia economică, Pieţele de capital şi Gestiunea financiară a întreprinderilor. A participat în anul 2017 la un program de perfectionare psiho-pedagogică pentru cadrele didactice universitare din Universitatea de Vest din Timişoara, organizat de Centrul de Dezvoltare Academică împreună cu Universitatea din Maastricht.

  P4. Stimularea implicării educabililor în abordarea PBL

  În contextul preocupării tot mai mari pentru re- direcționarea învățământului spre abordări care să răspundă nevoilor actuale de pregătire ale studenților și tendințelor pe piața internațională a locurilor de muncă, această disciplină propune o strategie de re-gândire a activității didactice din perspectiva PBL. Pornind de la exemple de practici și principii din contextul internațional, cursul trece printr-o serie de întrebări pentru a re-gândi activitatea de predare-învățare - ce competențe caută angajatorii în 2020/2025? cum pot pregăti cel mai bine studentul să corespundă cerințelor angajatorilor? cum pot implica studenții în activitatea de predare-învățare?

  Valentina Carina Mureșan este lector universitar în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie din Universitatea de Vest din Timișoara. Cu un doctorat în Filologie, principalele sale domenii profesionale de interes includ metodica predării limbii engleze ca limbă străină, lingvistică aplicată, analiza discursului, metode de predare predare/învățare centrate pe student – tehnica PBL. Aceste preocupări s-au materializat în activitatea de formator în proiecte adresate mediului universitar și pre- universitar, în lucrările de specialitate publicate pe teme de pedagogie sau în specializarea post-doctorală. În anul 2017, a beneficiat de un program de formare în Problem-Based Learning organizat de UVT în colaborare cu Maastricht University.  În cadrul acestui program, PBL este atât modalitate de abordare pedagogică a disciplinelor, procesul instructiv - educativ fiind bazat pe construirea de probleme și rezolvarea acestora conform abordării PBL, cât și conținut de învățământ, urmărindu-se ca grupul de cursanți să poată la finalul programului să dezvolte și să implementeze oferte educaționale bazate pe utilizarea abordării PBL.

  Evaluarea participanților
  Evaluarea pe parcurs este una de tip formativ fiind bazată pe oferirea de feedback pentru îmbunătățirea calității produselor activității cadrului didactic universitar ce îndeplinește rolul de cursant în proiect.
  Evaluarea finală constă în prezentarea portofoliului de produse ale activității cursantului. Acest portofoliul va conține fișa disciplinei și elemente curriculare ale disciplinei reper aleasă de către cursant la înscrierea în program.
  O persoană din grupul țintă poate participa la activitățile complementare doar după absolvirea unuia din cele două programe postuniversitare de formare (excepție de la această regulă fac activitățile de tip d și e). Participarea la activitățile complementare se va face conform unei metodologii de participare ale cărei aspecte metodologice cadru sunt următoarele:
  1. o persană din GT poate acces doar la una din activitățile de tip a, b sau c (acestea nu pot fi cumulate între ele);
  2. activitățile de tip a, b, și c pot fi cumulate cu activitățile de tip d și e;
  3. activitățile a și b sunt cumulate în mod obligatoriu cu cel puțin o participare la o activitate tip f.

  a) Stagii internaționale de formare de care vor beneficia 25 de cadre didactice

  Grupa 1 – Oct. – Nov. 2020 – 12 locuri
  Grupa 2 – Feb. – Mart. 2021 – 13 locuri

  Beneficiarul va solicita oferte de stagii internaționale de la colaboratori care au centre de dezvoltare academică pentru formarea pedagogica a universitarilor și care sunt poziționați în top 150 în World University Rankings 2017. Fiecare stagiu va dura 7 zile, perioadă în care cadrul didactic va beneficia de un curs de formare pentru implementarea de metode inovative în predarea universitară, de asistență la ore derulate în universitatea respectivă și de discuții individuale pe teme de didactică universitară cu omologi din universitatea respectivă și cu specialiști din centrele de dezvoltare academică. La final, stagiarul trebuie să prezinte un raport prin care să evidențieze strategiile instructiv inovative ce vor fi utilizate în practica sa pedagogică viitoare.

  b) Stagii naționale de schimb de bune practici

  Nov. 2019 – Aug. 2021 >Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara – 20 de locuri
  Sept. 2019 – Aug. 2021 >Partener 1 : Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu – 10 locuri
  Feb. 2020 – Aug. 2021 >Partener 2: Universitatea Eftimie Murgu din Reșița – 10 locuri
  Nov. 2019 – Aug. 2021 >Partener 3: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – 10 locuri

  Fiecare stagiu va dura 5 zile, perioadă în care cadrul didactic va beneficia de asistență la ore derulate în universitatea respectivă și de discuții individuale pe teme de didactică universitară cu omologi din universitatea vizitată. La final, stagiarul trebuie să prezinte un raport prin care să evidențieze practici didactice identificate în observațiile făcute la ore și prin discuțiile avute cu omologii săi, precum și modalități concrete de inserție a acestora în practica didactică sa curentă.

  c) Stagii de practică profesională la angajatori

  Nov. 2019 – Aug. 2021 >Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara – 10 locuri
  Sept. 2019 – Aug. 2021 >Partener 1 : Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu – 5 locuri
  Feb. 2020 – Aug. 2021 >Partener 2: Universitatea Eftimie Murgu din Reșița – 5 locuri
  Nov. 2019 – Aug. 2021 >Partener 3: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – 5 locuri

  Fiecare stagiu de practică va dura 5 zile și va viza principiul legării teoriei cu practica, urmărind identificarea unor modalități concrete de inserție a celor identificate la nivelul practicilor curente în procesul de învățământ universitar la disciplina cadrului didactic care urmează stagiul. La final, stagiarul trebuie să prezinte un raport prin care să evidențieze în mod concret inovațiile pe care le va utiliza în practica sa pedagogică viitoare la nivelul abordării conținutului educațional.

  d) Sesiuni de consiliere didactică individuală

  Sept. 2019 – Aug. 2021 >Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara – 10 locuri
  Sept. 2019 – Aug. 2021 >Partener 1: Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu – 5 locuri
  Sept. 2019 – Aug. 2021 >Partener 2: Universitatea Eftimie Murgu din Reșița – 5 locuri
  Sept. 2019 – Aug. 2021 >Partener 3: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – 5 locuri

  Experți din cadrul Centrului de Dezvoltare Academică (CDA) al Beneficiarului (UVT) proiectului, formați prin proiectele POSDRU/157/1.3/S/135590 și CNFIS-FDI-2017-0518, precum și alte cadre didactice cu experiență de la nivelul beneficiarului vor fi cooptați pentru a acorda suport și consiliere didactică la cerere colegilor, membrii în grupul țintă al proiectului.

  e) Sesiunile Didactic café

  Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara – 10 sesiuni iun., sept., dec. 2019; mart., iun., sept, dec. 2020; mart., mai, iun. 2021
  Partener 1: Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu – 5 sesiuni oct. 2019; apr., oct. 2020; feb., mai 2021
  Partener 2: Universitatea Eftimie Murgu din Reșița – 5 sesiuni oct. 2019; apr., oct. 2020; feb., mai 2021
  Partener 3: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – 5 sesiuni oct. 2019; apr., oct. 2020; feb., mai 2021
  La nivelul tuturor celor 4 instituții implicate în proiect, se vor organiza sesiuni de dezbatere a problemelor de didactică universitară curente. Fiecare sesiune va dura aproximativ 2 ore. Cei prezenți vor putea pune în dezbatere probleme didactice întâmpinate în activitatea curentă și/sau se vor putea implica în dezbaterea, propunerea de soluții la probleme ridicate de către alți colegi. Periodic, în cadrul acestor întâlniri, beneficiarii stagiilor de formare internaționale, naționale și de la nivelul angajatorilor vor prezenta experiența avută prin stagiul de formare urmat.

  f) Workshopuri de scurtă durată

  Beneficiar: Universitatea de Vest din Timișoara – 4 workshopuri sept. 2020, oct. 2020; ian. 2021, feb. 2021

  Partener 1: Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu – 3 workshopuri sept. 2020, feb. 2021, mai 2021

  Partener 2: Universitatea Eftimie Murgu din Reșița – 3 workshopuri sept. 2020, feb. 2021, mai 2021

  Partener 3: Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – 3 workshopuri sept. 2020, feb. 2021, mai 2021

  La nivelul CDA al UVT sunt dezvoltate în prezent mai multe workshopuri de formare de scurtă durată (ex. Stimularea învățării active a studenților; Implicarea studenților în proiectarea activităților de instruire; Feedback și predare reflexivă; Prelegerea academică interactivă; Utilizarea evidențelor empirice pentru designul instruirii universitare etc.). Acestea au în general o durată de 6 ore și se desfășoară într-o singură zi, vizând abordarea unei singure teme specifice de formare didactică. De-a lungul timpului pentru grupul țintă vor fi ofertate, la nivelul tuturor celor 4 instituții partenere, mai multe asemene workshopuri de formare.

  Vezi descriere workshopuri - Accesează link-ul