Programul Predare și învățare în mediul universitar, o abordare bazată pe dovezi empirice

Acest program de formare, dezvoltat și implementat de experți educaționali din cadrul CDA al UVT, este finanțat în cadrul proiectului POCU/379/6/21/124874 „Acces și echitate în universități. Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenți și cadre didactice”. Programul este acreditat ca program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă.

La această primă fază a implementării programului, pot participa doar cadre didactice universitare din cadrul UVT sau din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu (ULBS). Ulterior, acest program de formare va fi inclus în oferta de formare continuă a CDA din cadrul UVT și va putea fi accesat de orice cadru didactic universitar din România.

Scopul programului este acela de a dezvolta competențele psihopedagogice ale cadrelor didactice universitare în direcția proiectării, implementării, analizei și evaluării activităților educaționale universitare prin utilizarea dovezilor empirice din cercetarea educațională internațională de actualitate.

Beneficiile participanților

 • o serie de elemente ce țin de proiectarea, implementarea și evaluarea unei discipline desfășurate în mediul universitar, al căror impact la nivelul reușitei studenților este susținut științific;
 • instrumente și proceduri de evaluare a propriei activități didactice și a impactului avut asupra reușitei studenților;
 • competențe avansate de proiectare, implementare, analiză și evaluare a unei discipline desfășurate în mediul universitar, într-o manieră centrată pe student, dezvoltare de competențe și susținută de dovezi empirice ?;
 • un pachet curricular (ex.: fișa disciplinei, planuri de activitate, mijloace didactice, instrumente de evaluare etc.) pentru abordarea reflexivă și bazată pe evidențe empirice a unei discipline pe care o susțin în practica curentă.

Detalii despre program

 • Discipline:
  • D1 Evidenţe empirice ale eficienţei procesului de învăţământ universitar
  • D2 Feedback și predare reflexivă în mediul universitar
  • D3 Design educaţional și abordări instructiv – educative inovative pentru mediul educaţional
  • D4 Evaluarea studenţilor prin raportare la dezvoltare de competențe
  • D5 Feedback și consiliere didactică
 • Format: față în față
 • Perioada de desfășurare a programului: ianuarie 2020 – septembrie 2020
 • Total ore de formare: 150 de ore
 • 15 ECTS

Desfășurarea programului

Programul de formare se va desfășura modular, fiecare disciplină fiind abordată integral înainte de a se trece la următoarea. Într-o grupă de formare vor participa maximum 20 de cursanți. În momentul înscrierii în program, viitorul cursant va alege o disciplină pe care o susține în activitatea didactică proprie curentă. Toate aplicațiile pe care un cursant înscris în program le va face de-a lungul programului de formare vor viza disciplina referențial aleasă.

Livrarea activităților de instruire va fi realizată prin abordarea instruirii bazată pe dovezi empirice. Această abordare presupune utilizarea în practica instructiv-educativă a strategiilor și metodelor care sunt dovedite empiric ca având impact pozitiv asupra învățării realizate de către studenți. Livrarea programului în sine este, de altfel, un model de abordare a predării universitare prin utilizarea dovezilor empirice pentru monitorizarea formativă a impactului avut asupra cursanților.

Evaluare

 • Evaluarea pe parcurs este una de tip formativ, bazată pe oferirea de feedback pentru îmbunătățirea calității produselor activității cursantului;
 • Programul de formare se finalizează cu un examen de absolvire, pentru certificarea competențelor și rezultatelor învățării.
  • Evaluarea finală a unei discipline constă în prezentarea portofoliului de produse ale activității cursantului, realizate de-a lungul disciplinei;
  • Portofoliul final de absolvire a programului va conține elementele curriculare ale disciplinei reper alese de către cursant la înscrierea în program, pe care acesta le-a elaborat în cadrul activităților tuturor disciplinelor programului.

Pentru mai multe detalii, accesați acest link.


 

Distribuie